Quản lý Chất lượng tổng thể

Cải tiến chất lượng liên tục đảm bảo sự phát triển bền vững của cơ sở y tế. Những chuyên gia từ BOHC đang hỗ trợ các đối tác xây dựng những cấu trúc quản lý không những đảm bảo chất lượng dịch vụ hiện tại mà còn xác định rõ lộ trình nhằm đạt tới những tiêu chuẩn chất lượng cao hơn