Xây dựng dịch vụ

Xây dựng dịch vụ phù hợp là một yếu tố then chốt và quyết định trong việc tạo nên sự đa dạng về nguồn thu cho bất kỳ cơ sở ý tế nào. Tại BOHC, chúng tôi làm việc chặt chẽ với đối tác để xây dựng một bộ công cụ chi tiết nhằm phát triển những giải pháp riêng cho toàn bộ các khía cạnh của quá trình xây dựng giá dịch vụ. Mục tiêu của quá trình này là (1) đem lại giá trị thực tiễn cho khách hàng sử dụng dịch vụ và (2) gia tăng lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp. Quy trình xây dựng dịch vụ được tiến hành theo lược đồ sau: