Thủ tục pháp chế

Các luật sư của BOHC hỗ trợ đối tác giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, pháp lý nội bộ. Đồng thời, BOHC còn cung cấp các gói giải pháp tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập, thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh, phân tích pháp lý phục vụ M&A.