Dịch vụ

Tài chính

BOHC cung cấp kiến thức chuyên ngành và hỗ trợ kỹ thuật giúp đối tác đạt được những kì vọng tài chính

Tài chính Services

Quản lý tài chính

Chuẩn hóa hệ thống tài chính, kế toán của doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam...

Chi tiết

Kế hoạch kinh doanh

Những kế hoạch kinh doanh toàn diện sẽ đảm bảo cho các đối tác thu được thành công đúng lúc, đúng cách, đúng người và lợi nhuận đúng như mong đợi...

Chi tiết

Tái cấu trúc tài chính

Một doanh nghiệp thành công đòi hỏi chiến lược tốt, nhân sự có năng lực, nguồn lực tài chính dồi dào cùng rất nhiều yếu tố khác...

Chi tiết

Đánh giá & Mời gọi đầu tư

BOHC hỗ trợ đối tác xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên tình hình hoạt động, văn hóa, cấu trúc tài chính, mô hình quản lý, nhân sự, các yếu tố pháp lý... nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất cho những sự hợp tác trong tương lai với các đối tác tiềm năng. Mặt khác, các nhà đầu tư có thể dựa trên những phân tích chuyên sâu của BOHC để đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư

Chi tiết