Quản lý tài chính

Chuẩn hóa hệ thống tài chính, kế toán của doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam. Các nhà tư vấn có kinh nghiệm từ BOHC sẽ cung cấp các công cụ quản lý theo chuẩn quốc tế, các mô hình quản lý đã được kiểm nghiệp bằng thành công thực tế, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời nâng cao kỹ năng, kiến thức tài chính, kế toán cho đơn vị chuyên trách cũng như lãnh đạo doanh nghiệp.