Quản lý hài lòng của khách hàng

Các công cụ đánh giá sự hài lòng của khách hàng được xây dựng cho từng đối tác để tìm hiểu những vấn đề khách hàng quan tâm. Dịch vụ y tế sau đó được đánh giá từ những góc nhìn của nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ. Chúng tôi hỗ trợ cải thiện khả năng quản lý khách hàng thông qua thay đổi chiến lược và các hoạt động vận hành hàng ngày tại từng đơn vị