Quản lý BSCs & KPIs

BSCs (Balance Scored Cards) là công cụ quản lý chiến lược xác định các lĩnh vực hoạt động cần tập trung, KPIs (Key Performance Indicators) là bộ các chỉ số đánh giá hoạt động hàng ngày. BOHC cung cấp các giải pháp xác định BSCs và KPIs có tính khả thi cho từng đối tác, giúp đánh giá tiến trình phát triển của doanh nghiệp...