Dịch vụ

Chiến lược

Văn hóa hợp tác, hỗ trợ và sự định hướng đúng đắn tạo nên những lối tắt trên con đường đi đến thành công.

Chiến lược Services

Chiến lược phát triển

BOHC hỗ trợ đối tác trong việc định hướng, xác định các ưu tiên và sử dụng nguồn lực hiệu quả để đạt được thành công bằng chính giá trị và văn hóa của mình....

Chi tiết

Chiến lược dịch vụ

Am hiểu thị trường, các xu hướng và đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng, nhưng mấu chốt hơn là hiểu được thế mạnh của bản thân doanh nghiệp mình...

Chi tiết

Cấu trúc & Văn hóa công ty

BOHC tập hợp các chuyên gia của nhiều chuyên ngành nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tham gia vào thị trường y tế, thiết lập những giá trị đặc trưng riêng có của họ, và xây dựng văn hóa làm việc vì khách hàng trong doanh nghiệp...

Chi tiết

Tái cấu trúc

Khi có thay đổi, rất nhiều doanh nghiệp không có thời gian để đánh giá, lập kế hoạch và chiến lược. BOHC có thể hỗ trợ thiết lập các thay đổi chiến lược cần thiết đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định trong những tình huống mới...

Chi tiết

Quản lý BSCs & KPIs

BSCs (Balance Scored Cards) là công cụ quản lý chiến lược xác định các lĩnh vực hoạt động cần tập trung, KPIs (Key Performance Indicators) là bộ các chỉ số đánh giá hoạt động hàng ngày...

Chi tiết