Phương pháp triển khai

Giải pháp khả thi

Để đảm bảo sự thống nhất, ổn định và có thể lượng giá đối với các thành quả đạt được, BOHC sử dụng triệt để mô hình DMAIC trong từng bước của cả quá trình giải quyết vấn đề. Mô hình này kết hợp với các hình thức tiếp cận đa phương diện đảm bảo các giải pháp khả thi, phù hợp được đề xuất và áp dụng cho từng thách thức của khách hàng. Đồng thời, cũng giúp khách hàng hiểu và nâng cao khả năng tự giải quyết các vấn đề trong tương lai.

Một giải pháp toàn diện hoặc kế hoạch chiến lược phù hợp mà không được triển khai, áp dụng cũng giống như một con đường hướng đến vô định. BOHC tự hào áp dụng các tiến bộ và phương pháp triển khai khả thi, thực tế để biến những giải pháp trên giấy trở thành những kế hoạch hành động cụ thể. Phương pháp này giúp phát huy tối đa sức mạnh nội lực của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo thành quả được bảo đảm nhằm đưa doanh nghiệp tự trưởng thành sau giai đoạn hợp tác với BOHC, tiếp tục theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Phương thức thực hiện:

  • Phân tích và sử dụng các số liệu chuyên sâu làm nền tảng cho các khuyến nghị, đề xuất
  • Phối hợp với khách hàng để xác định định hướng chiến lược
  • Xác định các hoạt động ưu tiên dựa trên nguồn lực hiện có của đối tác
  • Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết để hiện thực hóa các định hướng chiến lược
  • Tham gia trực tiếp việc triển khai các kế hoạch
  • Theo dõi và hỗ trợ tư vấn trong suốt quá trình phát triển